prawo BUDOWLANE


Jedną ze specjalizacji kancelarii jest obsługiwanie podmiotów ze sfery deweloperskiej, zarówno po stronie inwestorów jak i generalnych wykonawców oraz podwykonawców. 

W zakresie naszego działania jest przygotowywanie i opiniowanie kontraktów budowlanych, reprezentacja klientów przed organami administracji publicznej w postępowaniach związanych z przeprowadzeniem robót budowlanych (WZ, zezwolenie na budowę, zezwolenia materialne szczególne) oraz zabezpieczenie wewnętrze struktury firm budowalnych.

Reprezentujemy także klientów z sektora inżynierii budowlanej, w szczególności projektantów
i architektów. 

Prawo budowlane
- zakres świadczonych usług
 • Obsługa deweloperów, przygotowanie  i obsługa umów deweloperskich,

 • Przygotowanie i opiniowanie wszelkich umów cywilnoprawnych, 
  w szczególności o roboty budowalne,

 • Roszczenia z umów o roboty budowlane,

 • Zabezpieczenie interesu stron umów budowlanych,

 • Regulacja zagadnień dotyczących praw własności do projektu,

 • Reprezentacja klienta przed organami administracyjnymi w celu zabezpieczenia prawidłowego przebiegu zlecenia inwestorskiego.


INWESTYCJE

W zakresie specjalizacji kancelarii należy również kompleksowa obsługa prawna inwestycji prywatnych oraz publicznych, związana z uzyskaniem wszelkich uzgodnień formalnoprawnych, opinii i decyzji w procesie budowlanym. Czynności kancelarii w szczególności polegają na wspieraniu klientów w procedurach inwestycyjnych, m.in polegających na inicjowaniu zmiany przeznaczenia nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czy uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji lokalizacyjnych.
INWESTYCJE
- zakres świadczonych usług
 • Zmiana przeznaczenia nieruchomości,
 • Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • Pozwolenia na budowę,
 • Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej,
 • Uzyskiwanie decyzji środowiskowych,
 • Pozwolenia wodnoprawne,
 • Zezwolenia na wycinki drzew i krzewów,
 • Uzyskiwanie prawa do dysponowania, nieruchomościami na cele budowlane,
 • Ustanowienie służebności,
 • Umowy zezwalające na wejście w teren,
 • Obsługa inwestycji celu publicznego,
 • Obsługa inwestycji OZE,
 • Pozwolenia na użytkowanie obiektu,
 • Uzyskiwanie decyzji o rozbiórce obiektów.

nieruchomości

Kancelaria kompleksowo zajmuje się prawną obsługą nieruchomości prywatnych, ale też tych
pozostających w zarządzie wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni i zarządców. Kancelaria zajmuje się w szczególności sprawami regulacji stanów prawnych nieruchomości, roszczeniami odszkodowawczymi za wywłaszczenie nieruchomości oraz kwestiami reprywatyzacji – czyli zwrotu poprzednim właścicielom (lub ich następcom prawnym) mienia przejętego przez państwo w drodze nacjonalizacji lub wywłaszczenia.

Zobacz także inne Usługi:

nieruchomości
- zakres świadczonych usług
 • Obsługa umów przedwstępnych i deweloperskich,
 • Obsługa wspólnot mieszkaniowych i zarządców lokali oraz spółdzielni,
 • Zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • Obsługa podziału i rozgraniczenia nieruchomości,
 • Spory sąsiedzkie,
 • Zasiedzenia nieruchomości,
 • Służebności gruntowe i osobiste,
 • Opiniowanie umów najmu lokali, dzierżawy gruntu,
 • Obsługa budowlanych umów przedwstępnych,
 • Doradztwo w zakresie prawa nieruchomości,
 • Obsługa czynności w księgach wieczystych,
 • Regulowanie stanów prawnych nieruchomości,
 • Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży lub zabudowy,
 • prawo lokalowe – eksmisje, spory ze stosunku najmu, dochodzenie należności z najmu.

Nie wiesz jakiej dziedziny prawa dotyczy twój problem?

skontaktuj się z nami

*Korzystając z formularza akceptujesz Regulamin

zobacz nasze plany współpracy
napisz do nas
zadzwoń do nas