Regulamin

Regulamin

A. DEFINICJE
Regulamin – niniejszy Regulamin.
Klient – osoba zadająca pytanie prawne na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
Pytanie prawne – pytanie przesłane przez Klienta na adres poczty internetowej Kancelarii lub na indywidualne adresy mailowe radców prawnych.
Porada prawna online – usługa prawna polegająca na udzieleniu za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiedzi na zadane przez Klienta pytanie prawne.
Opłata – wynagrodzenie Kancelarii za udzielenie porady prawnej online.
Formularz – formularz dostępny na stronie internetowej www.ldgkancelaria.pl w zakładce Kontakt.

B. PRZEDMIOT UMOWY
1. Klient zleca na podstawie Regulaminu Kancelarii Adwokackiej sporządzenie porady prawnej online, a Kancelaria Radcowska zlecenie to przyjmuje.

C. REALIZACJA ZLECENIA
1. Klient w celu uzyskania porady prawnej online prześle za pośrednictwem formularza na https://ldgkancelaria.pl/kontakt-z-nami, pytanie prawne wskazujące w sposób precyzyjny oraz wyczerpujący stan faktyczny sprawy wraz z podaniem swoich danych, tak, aby możliwy był kontakt zwrotny Kancelarii.
2. Przesłanie przez Klienta formularza jest jednoznaczne z zadaniem pytania prawnego oraz stanowi akceptację Regulaminu przez Klienta.
3. Kancelaria Adwokacka w terminie 48 godzin od przesłania przez Klienta pytania prawnego udzieli pocztą elektroniczną odpowiedzi, czy udzielenie porady prawnej online leży w zakresie świadczonych usług, poinformuje o wysokości opłaty wraz ze sposobem i terminem jej płatności oraz – w razie konieczności – zada pytania uzupełniające odnośnie przedstawionego zagadnienia.
4. Termin, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, stosuje się do pytań prawnych nadesłanych w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00. W przypadku złożenia zapytania w innym czasie bieg terminu rozpoczyna się od najbliższego dnia roboczego od godziny 09:00.
5. Klient w chwili otrzymania odpowiedzi z Kancelarii zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
6. Porada prawna online udzielana jest w formie załącznika do poczty elektronicznej skierowanej na adres wskazany przez Klienta w terminie do 72 godzin od zaksięgowania opłaty dokonanej przez Klienta na rachunku bankowym Kancelarii Adwokackiej; z zastrzeżeniem punktu następnego.
7. W przypadku szczególnej zawiłości sprawy możliwe jest wydłużenie terminu wykonania usługi do 7 dni od dnia zaksięgowania opłaty, o czym Klient zostanie poinformowany niezwłocznie po otrzymaniu pytania prawnego.
8. W przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Klienta lub obowiązku wystawienia faktury VAT niezwłocznie po sporządzeniu opinii prawnej online i uiszczeniu opłaty Kancelaria prześle Klientowi na adres przez niego wskazany fakturę VAT listem poleconym.

D. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Kancelaria Radcowska zachowa w ścisłej tajemnicy wszelkie dane podane przez Klienta. Dane te objęte są bezwzględną tajemnicą radcowską zgodnie ustawą o radcach prawnych Dz.U.02.123.1059 j.t. oraz zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym w tym zasadami etyki wykonywania zawodu radcy prawnego.

E. REKLAMACJA
1. Klient może zgłosić w formie pisemnej na adres Kancelarii Adwokackiej reklamację w przypadku zastrzeżeń do wykonania usługi w terminie 7 dni od dnia, w którym została lub miała zostać wykonana pod rygorem jej odrzucenia.
2. Kancelaria Adwokacka rozstrzyga reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
W razie uwzględnienia reklamacji Kancelaria Adwokacka dokonuje w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania zwrotu opłaty w całości lub w części.

F. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz przepisy Kodeks Etyki Radcy Prawnego.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle Regulaminu jest Sąd siedziby Kancelarii Radcowskiej.
3. Kancelaria zastrzega możliwość zmiany Regulaminu.