Wyrażenie zgody na rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informuję, iż:

Administrator danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest radca prawny Artur Sośniak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Artur Sośniak Kancelaria Radcy Prawnego; NIP: 5732830809, REGON: 523077259 oraz radca prawny Agnieszka Baczyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Baczyńska; NIP: 532 144 32 93, REGON: 5230872

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem: telefonicznie pod numerem: + 48 531 208 682, pod adresem e-mail: sosniak.kancelaria@gmail.com, pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Wigury 14 lok. 33, 90-319 Łódź.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności obowiązku podania danych osobowych osoby, której dane dotyczą w związku z podejmowaniem konkretnych czynności procesowych na podstawie ustaw: Kodeks postępowania cywilnego, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa lub innych przepisów prawa, w oparciu o które radca prawny świadczy pomoc prawną na rzecz Klienta;
• przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie przetwarzania danych osobowych:
Kategoriami przetwarzania danych są m.in. dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane przekazane przez klienta konieczne do świadczenia pomocy prawnej w konkretnej sprawie.

Odbiorcy danych:
Zgodnie z postanowieniami RODO dane osobowe Klienta mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom przetwarzającym, na zlecenie Kancelarii, w szczególności:
radcom prawnym, adwokatom, aplikantom oraz specjalistom, świadczącym usługi na rzecz Klienta, a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz nowych technologii, księgowo- finansowe, kontrolne, windykacyjne, pocztowe oraz kurierskie.

Okres przechowywania danych osobowych:
Zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych przez radców prawnych w ramach wykonywania zawodu wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO):
1. prawo dostępu do danych, w tym prawo uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile nie narusza to tajemnicy zawodowej radcy prawnego,
2. prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia,
3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), o ile nie narusza to tajemnicy zawodowej radcy prawnego,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania, o ile nie narusza to tajemnicy zawodowej radcy prawnego,
5. obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku, o ile nie narusza to tajemnicy zawodowej radcy prawnego,
6. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania takiej zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem;
7. prawo do przenoszenia danych osobowych,
8. prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowaniu,
9. prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest warunkiem zawarcia z Panią/Panem umowy.

Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich:
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
1. na podstawie art. 49 ust. 1 lit. „b” RODO, gdy będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy lub wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Pani/Pana żądanie. W tym przypadku podstawą przekazania danych będzie niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy,
2. na podstawie art. 49 ust. 1 lit. „e” RODO, gdy będzie to niezbędne do ewentualnego ustalenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową, jak również dochodzenia tych roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami. W tym przypadku podstawą przekazania danych będzie niezbędność do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
1. Administrator danych zapewnia odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony Pani/Pana danych osobowych,
2. kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może Pani/Pan uzyskać poprzez złożenie u Administratora danych stosownego wniosku.
Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.