Kancelaria radców prawnych - O nas.

Wobec nieustannych zmian w przepisach prawa coraz częściej konieczne jest konsultowanie nie tylko decyzji biznesowych, ale i indywidualnych, mających znaczący wpływ na nasze życie. Radcowie prawni są zobowiązani do zachowania najwyższych norm etycznych oraz ustawicznego kształcenia się. Odpowiadają ponadto za udzielone porady oraz podjęte czynności zawodowe, co daje gwarancję uzyskania pomocy prawnej na najwyższym profesjonalnym poziomie. Kiedy warto skorzystać z pomocy?

Występowanie przed sądami

Zawód radcy prawnego uprawnia do reprezentowania klientów przed sądami powszechnymi zarówno w postępowaniach cywilnych, jak i gospodarczych czy karnych, a ponadto przed sądami administracyjnymi, na każdym ich etapie, także przed Sądem Najwyższym czy Naczelnym Sądem Administracyjnym. Dzięki nabytej, specjalistycznej wiedzy eksperci służą również pomocą przy opiniowaniu dokumentacji czy procedurach egzekucyjnych. Z pomocy warto jednak skorzystać nie tylko w przypadku już toczącego się postępowania, ale również wcześniej, na etapie zaistnienia problemu. Dzięki swojej bezstronności, nieobciążony bagażem emocjonalnym profesjonalny pełnomocnik spokojnie przedstawi argumenty, wysłucha racji drugiej strony i być może znajdzie polubowne wyjście z danej sytuacji. Radca Prawny rozwiązuje spory indywidualne i gospodarcze. Pomaga także w przygotowaniu umów cywilno-prawnych i skutecznym zabezpieczeniu interesów klientów. Może uczestniczyć w rozwiązaniu sporów wynikłych z prawa własności intelektualnej czy przemysłowej. Świadczy zatem kompleksowe usługi prawne.

Kompleksowa obsługa prawna dla przedsiębiorców

Sporządzanie treści różnego rodzaju umów cywilno-prawnych, negocjowanie kontraktów, konieczność organizacji zebrań i podejmowanie na nich uchwał, zmiany dokumentów korporacyjnych takich jak umowy spółek, konstruowanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych, procedura compliance, opracowywanie regulaminów i kodeksów, restrukturyzacja zakładu pracy, zwolnienie pracownika – z wszystkimi tymi zadaniami na co dzień borykają się przedsiębiorcy, dlatego korzystanie z profesjonalnej pomocy jest bardzo wskazane. Kwestia ta dotyczy zwłaszcza specyficznych form prowadzenia działalności gospodarczej, a więc firm inwestycyjnych, deweloperskich, wykonawców i podwykonawców. Radca Prawny zajmuje się opiniowaniem i przygotowaniem umów spółek, umów cywilnych i reprezentacją przedsiębiorców przed organami administracji publicznej, a także przed sądami. Świadczy również usługi w zakresie doradztwa prawnego dla firm i procedury legalizacji pracy. Służy ponadto pomocą w sporach gospodarczych, wdrażaniu niezbędnych procedur i uzyskaniu odszkodowania, a także przekształcaniu spółek czy likwidacji działalności gospodarczej. Decydując się na powierzenie stałej obsługi prawnej swojej firmy profesjonalnemu pełnomocnikowi, przedsiębiorca zabezpiecza prawne i administracyjne funkcjonowanie swojej działalności gospodarczej na każdym jej poziomie i etapie, co – mając na uwadze dzisiejsze zmiany przepisów – jest już niezbędne dla skutecznego i bezpiecznego prowadzenia biznesu.

Obsługa spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej

Ogół lokatorów, którzy dysponują udziałami w danej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Pomimo faktu, że ta, w świetle prawa nie stanowi podmiotu gospodarczego i nie posiada majątku ani osobowości prawnej, może być pozywana, sama pozywać, nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Opieka nad nieruchomością wymaga licznych działań, w tym również podpisywania i późniejszego renegocjowanie umów różnego rodzaju. Nieodłącznym elementem zarządzania nieruchomością jest także organizacja wewnętrzno-administracyjna w zakresie wykonywania i konturowania uchwał czy regulaminów wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej. Aby nie narazić się na ewentualne, przykre konsekwencje, poważniejsze decyzje oraz przygotowanie dokumentacji również warto powierzyć radcy prawnemu.

Kancelaria LDG 2022